Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí
Báo cáo của Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014.
Báo cáo các vấn đề khác
Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông báo cáo các vấn đề khác.
Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông báo cáo tình hình quản trị như sau:
Nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng Giao Thông kính mời Quý cổ đông tham khảo nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
Thông báo Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013
Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.
Thông báo Đại Hội Cổ Đông Năm 2012
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
Thông báo về việc hoàn trả tiền thuế cổ tức năm 2010
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây Dựng Giao thông kính gửi đến Quý cổ đông thông báo về việc: Cổ tức năm 2010 có trừ thuế thu nhập, Công ty đã chuyển khoản cho TVSI để trả cho 203 cổ đông trong năm 2011. Nay...