Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Thông báo về việc THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Địa chỉ hiện nay: 429/4 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.


 

 

 

 

Công ty CP Cơ Khí - Xây Dựng Giao Thông                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      TRACOMECO                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           -----*-----                                                                                                                                ---------o0o---------

                                                                    Tp. HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

“Về việc thay đổi địa chỉ Công ty”

 

Kính gửi :        - CÁC ĐƠN VỊ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

                        - QUÝ KHÁCH HÀNG

 

 

          Công Ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông đóng trên địa bàn Quận Thủ Đức, khu vực này nguyên trước đây không có địa chỉ mà chỉ sử dụng Phường Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh làm địa chỉ giao dịch.

         

          Thực hiện quyết định số 22/2012/QĐ-UNND ngày 31/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế cấp và gắn biển số nhà, ngày 18/7/2016 Ủy Ban Nhân dân Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh chính thức chứng nhận và cấp địa chỉ cho Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông theo số 1753/UBND-CN.

         

      Chính vì vậy kể từ ngày 14/9/2016 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông xin thông báo thay đổi như sau:

 

- Địa chỉ trước đây: Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

 

- Địa chỉ hiện nay: 429/4 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Trân trọng kính chào!

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc

                                                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                                                        Đào Việt Phương

 

Nơi nhận :                                                                                         

- Như trên

- Lưu NCCác tin khác