Tin tức

Thông báo của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông

Đại hội cổ đông năm 2022 sẽ được thay bằng hình thức lấy phiếu ý kiến biểu quyết của Cổ đông Tracomeco bằng văn bản và ngày chốt danh sách cổ đông tham gia vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022....

 


 Các tin khác